GDPR

ИГ Провайд ЕООД е дружество, регистрирано и като агенция за недвижими имоти. Нашата мисия е да предоставяме  на своите клиенти обслужване на най-високо ниво, както и да свързваме купувачи с продавачи, наемодателите  с  наемателите и обратното  предоставяйки им   най-добрите възможности  както и посрещане на интересите и изискванията им. За осъществяване на целите на нашата дейност – консултиране, както и за да изпълним нашето законово задължениe: 

 • използване на личните Ви данни само за целите ;
 • запазване на личните Ви данни – тяхната поверителност, актуалност и наличност чрез технически решения, организационни мерки и процедури за вътрешен контрол;
 • прозрачни процедури за управление на Вашите лични данни, за да можете лесно и ефективно да упражнявате правата си, предоставени от GDPR регламента;
 • персоналено консултиране, което да ви предостави най-подходящите предложения на имоти;
 • подобряване на обслужването, чрез грижа към клиента, коректно отношение и старание за добре свършена работа.

Нашият ангажимент е не само да осигурим професионални услуги и пълно съдействие  , както и сигурността на личните Ви данни в пълно съотвествие с Регламент (ЕС) 2016/ 679 Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), но и внедрихме Система за управление на сигурността на информацията, съгласно международен стандарт  ISO 27001:2013.

ПОЛИТИКА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние,  ИГ Провайд ЕООД, събираме и обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите. Нашата Политика за поверителност на личните данни ни обвързва с ангажимента да обработваме личните Ви данни само когато:

 1. a) сте ни дали съгласие за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо в изпълнението на Договора за посредническа дейност , Договор за покупко_продажба или наем ,по който сте страна, или за предприемане на стъпки, по Ваше искане, преди сключването на договор;

в)  обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора  и нашия легитимен интерес във връзка с предмета ни на дейност, а именно – извършване на  посредническа дейност при търсенето и предлагането недвижими имоти, покупки, продажби и наеми. Също така разполагаме  с екип от квалифицирани юристи, осигуряващи максимална защита на интересите на клиентите при сключваните от тях сделки. Работата с нас  ви гарантира коректност, сигурност и отличен избор в търсенето или предлагането  на недвижим имот.

 

2.Настоящата Политика за управление и поверителност на личите данни, съответства изцяло с изискванията на Общия регламент за защита на данните – Регламент (ЕС 2016/679 (GDPR), Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на личния живот в сектора на електронните комуникации, Закона за защита на личните данни,  Закона за електронните съобщения и Наредбата за условията и реда за извършването на посредническа дейност  и се прилагат за:

(1) лицата, които  искат да закупят,предложат за продажба,да наемат или да отдадад под наем недвижимо имущество;

(2) потребителите на уеб сайта https://imoti-igprovide.com

Настоящата Политика описва видовете лични данни, които събираме, целта и начина, по който ги използваме, и лицата, с които ги споделяме, както и наличните за физически лица права и опции за избор относно използването на данните им. Описваме и мерките, които предприемаме за защита на поверителността на данните, и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с нашите практики за поверителност и да упражните правата си.

Данни, които събираме

Събираме лични данни за Вас по различни начини, като например чрез нашия сайт, ,слад като сте попълнили контактна форма ,публични информационни платформи за лица търсещи да закупят или продадът недвижимо имущество (напр.: alo.bg,imoti.bg и  др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща,  Може да събираме следните видове лични данни:

 • данни за контакт (имена, електронен адрес и телефонен номер);
 • дата на раждане;

Правното основание за обработване на горепосочените лични данни от една страна е нашия легитимен интерес във връзка с предмета ни на дейност   – извършване на  посредническа дейност при търсенето и предлагането  на недвижими имоти

 Ние се грижим да управляваме личните Ви данни с прозрачни и достъпни процедури, като технически и процедрурно да защитим максимално данните и да запазим тяхната цялостност, наличност и конфиденциалност.

Данни, събирани чрез автоматични средства

Уебсайтът на ИГ Провайд събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана система извикат уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните данни  могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии. При използването на тези общи данни и информация ИГ Провайд не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) предоставят на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Следователно ИГ Провайд анализира анонимно събраните данни и информация статистически, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

Цели и начин на използване на информацията, която събираме

Използваме описаната по-горе информация за извършване на следните дейности:

 • управление, оценка и подобряване на нашата дейност;
 • защита срещу, идентифициране и предотвратяване на измами и други незаконни дейности, искове и други задължения и
 • спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, секторни стандартни и договорни задължения и нашите правила.
 • свързване на лица търсещи и предлагащи недвижими имоти

Съхраняване на данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 години, в съответствие с българското законодателство и докато е необходимо за задоволяване на нашите легитимни бизнес интереси, правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на наши права. Ние се ангажираме да актуализираме Вашите данни чрез връзка с Вас.Можете да оттеглите съгласието за ползване на личните Ви данни за целите на подбора и те ще бъдат изтрити по сигурен начин.

Данни, които споделяме

Може да споделим Вашите лични данни с дружества, действащи като наши подизпълнители за целите на изпълнението на задълженията ни като агенция за недвижими имоти: ИТ доставчици, чиито сървъри са разположени в Европа, при прилагане на стандартни договорни клаузи на Европейската комисия – за целите на разработване и техническа поддръжка на нашите системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от Наша страна на външни и вътрешни стандарти и изисквания. Всички лица обработващи лични данни са внимателно подбрани и проверени за съответствие с изискванията на GDPR. Със същите са сключени споразумения за конфиденциалност и неразпространение на информацията.

Освен това може да разкриваме данни за Вас, (i) ако сме задължени по силата на закон или съдебна процедура, (ii) на правоприлагащи органи и държавни служители въз основа на законово искане за разкриване и (iii) в случаите, когато смятаме, че това е необходимо с цел предотвратяване на телесна повреда или финансова загуба или във връзка с разследване на предполагаема или действителна измамна или незаконна дейност.

Също така си запазваме правото да предаваме лични данни за Вас при продажба или прехвърляне на нашия бизнес или имущество или част от него (включително в случай на преструктуриране, прекратяване и ликвидация).

Вашите права и опции за избор

Предоставяме Ви определени опции за избор във връзка с личните данни, които събираме за Вас, и начина, по който комуникираме с Вас. За да актуализирате Вашите предпочитания, да изискате  да премахнем Вашите данни от списъка с адреси за периодична комуникация, да упражните Вашите права или да подадете искане, свържете се с Вашия Персонален асистент  консултиране или както е указано в раздел „контакти“ 

Можете да изискате достъп до личните данни, които поддържаме за Вас, или да изискате от нас да коригираме, променим, изтрием или блокираме данните, като се свържете с Вашия Персонален асистент консултиране или както е указано в раздел „Връзка с нас“ от настоящата Политика. Заличаване на личните данни по Ваше искане е възможно, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение.

Можете да оттеглите всяко съгласие, което сте ни предоставили, или да обжалвате обработването на Вашите лични данни по всяко време на законово основание, след което ще приложим Вашите предпочитания в сила.

Информация за предприетите от нас действия във връзка с постъпили от Вас искания, ще Ви бъде предоставено безплатно в срок до 30 календарни дни от получаване на Вашето искане.

Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни от ИГ Провайд до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.

Предаване на данни

Предаваме личните данни, които събираме за Вас единствено на територията на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или Швейцария, като ще спазваме приложимите законови изисквания за осигуряване на подходящата защита при предаването на лични данни на получатели в държави извън територията на ЕИЗ и Швейцария.

Начин на защита на личните данни

Внедрили сме и поддържаме Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международен стандарт ISO 27001:2013.

Назначили сме Длъжностно лице по сигурността на информацията и защита на данните с необходимите компетенции.

Поддържаме и прилагаме административни, технически и физически предпазни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни, които предоставяте, срещу случайно, неправомерно или неупълномощено унищожение, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Служителите, имащи достъп до лични данни са обучени за работа с чувствителна информация, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Ние сме извършили оценка на въздействието върху защитата на данните и сме предвидили защитата на данните на етапа на проектирането на продуктите и процесите на дружеството, както и периодична оценка на риска с цел непрекъснато подобряване на Политиките за сигурност на информацията и личните данни.

Ние си съдействаме с Комисията за защитата на личните данни както при определяне на рисковете и механизмите за контрол, така и при всяко искане от надзорния орган при изпълняване на неговите задължения.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, Длъжностното лице по сигурността на информацията ще уведоми Комисията за защита на личните данни до 72 часа от научаването за пробива по реда на чл.33 от Регламент (ЕС) 2016/679. При опасност от висок риск за Вашите права и свободи, Вие също ще бъдете надлежно информирани чрез съобщение  на имейла, които сте посочили за връзка за естеството на нарушението и мерки за намаляване на неблагоприятните последици.

Актуализация на Политиката за поверителност

Настоящата Политика за управление и осигуряване на поверителността на личните данни може да се актуализира периодично с цел отразяване на промени в нашите практики относно личните данни. За съществени промени ще Ви уведомяваме с открояваща се бележка на нашия сайт, която указва датата на последната актуализация в началото на Политиката.